" જન સુવિધા કેન્દ્ર " વિશે સામાન્ય સમજ
Complaint No: 94288 25351

ભ્રષ્ટાચાર મુકત ભારત

(BMB - ફોર્મ્યુલા)

અત્યારે જે ૫૦૦ અને ૧૦૦૦ ની નોટ બદલાવી, કાળું નાનું જાહેર કરવાનો મોકો આપ્યો તથા જન ધન એકાઉન્ટ ખોલાવ્યા. એ ત્રણ સ્ટેપ તો માત્ર ટ્રેલર હતા. હવે નવું શું આવશે. એ આખો પ્રોજેક્ટ એક ગુજરાતી ની જ દેન છે....

Translate To Hindi

Quicklinks

Close Window